Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Maatwerk met zorg

Artikel 1 Definities

1. Maatwerk met zorg, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 62550446,
gevestigd te Schagen, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener
en/of leverancier van het product.
2. De wederpartij welke overgaat tot de aanschaf van diensten of producten, wordt in deze
algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. De overeenkomst welke wordt aangeduid in deze algemene voorwaarden, betreft de
overeenkomst van opdracht met de klant, waaruit voortvloeiend de dienstverlener
werkzaamheden uitvoert voor of producten levert aan klant tegen een vergoeding.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, werkzaamheden,
producten, offertes, en de levering van deze diensten, werkzaamheden, producten en
offertes door de dienstverlener.
2. Indien de afgenomen diensten, werkzaamheden een vervolg behouden, blijven deze
algemene voorwaarden geldend tenzij anders vermeld.
3. Ten allen tijden is de meest recente versie van de algemene voorwaarden leidend.
Dienstverlener behoudt zich het recht voor ten alle tijden de algemene voorwaarden te
wijzigen zonder daaraan voorafgaan de klant te informeren.

Artikel 3 Overeenkomst

A. Diensten en werkzaamheden
1. De overeenkomst van opdracht wordt in het geval van diensten en werkzaamheden
aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen tussen klant en
dienstverlener.
2. Voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst van opdracht, treed dienstverlener in
contact met klant om deze te informeren over de inhoud en vorm van de dienst.
3. De dienstverlener is ten alle tijden gerechtigd om een opdracht te weigeren, zonder
opgaaf van reden.

B. Producten
1. De overeenkomst tussen de klant en leverancier van het product komt tot stand nadat de
bestelling door de leverancier van het product is ontvangen en deze de klant hierover via e-mail een bevestiging heeft gestuurd.
2. De leverancier van het product is ten alle tijden gerechtigd om een bestelling of opdracht
te weigeren, zonder opgaaf van reden.
3. Verzending van bestelling(en) vindt uitsluitend plaats nadat de betaling is voldaan.
4. Het gegevensbeheer bij de koop van een product vindt plaats op basis van de AVG-wetgeving en verdere van toepassing zijnde wetgeving. Voor meer informatie wordt klant
verwezen naar de privacyverklaring van Maatwerk met zorg, welke is te vinden op de
website www.maatwerkmetzorg.nl onder “Privacyverklaring”.

Artikel 4 Uitvoering – diensten en werkzaamheden

1. De klant draagt zorg voor het tijdig en naar waarheid aanleveren van benodigde gegevens
en informatie, welke redelijkerwijs benodigd zijn voor het aangaan van een overeenkomst
van opdracht met de dienstverlener en het kunnen uitvoeren van de diensten en
werkzaamheden of leveren van producten door de dienstverlener.
2. Indien de klant niet tijdig en naar waarheid de benodigde gegevens en informatie
aanlevert bij de dienstverlener, behoudt de dienstverlener het recht om de overeenkomst,
diensten en werkzaamheden op te schorten. Indien de benodigde gegevens niet tijdig
aangeleverd worden, kan niet overgegaan worden tot het plaatsen van een bestelling en de
levering van het product
3. De dienstverlener voert de diensten en werkzaamheden en levering van producten naar
beste inzicht en vermogen uit en is niet aansprakelijk voor het niet behalen van het beoogde
resultaat van de klant.
4. De dienstverlener kan ten alle tijden de inhoud en vorm van de werkzaamheden of
producten wijzigen, indien dit naar inschatting van de dienstverlener noodzakelijk is. De
dienstverlener communiceert deze wijzigingen naar de klant.
5. Wanneer blijkt dat er diensten of werkzaamheden aanvullend benodigd zijn op vooraf
overeengekomen diensten of werkzaamheden, communiceert dienstverlener dit tijdig naar
klant en stelt hiervoor een offerte op.

Artikel 5 Wijziging en annulering – diensten en werkzaamheden

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, overlijden of andere externe
omstandigheden aan de kant van de dienstverlener kan de dienstverlener de diensten,
werkzaamheden of overeenkomst onderbreken, verplaatsen of annuleren. De dienstverlener
informeert de klant in het geval van onvoorziene omstandigheden uiterlijk vierentwintig uur
voorafgaand aan de geplande diensten of overeenkomst.
2. In geval van overmacht kan dienstverlener de dienst tot dertig kalenderdagen onderbreken
of verplaatsen, tenzij anders overeengekomen wordt met klant. Na dertig kalenderdagen kan
in afstemming met klant de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, ontbonden worden,.
3. Afzegging of annulering van geplande diensten dienen door de klant uiterlijk vierentwintig
uur voorafgaand aan de diensten te geschieden aan de dienstverlener. Indien de klant
binnen de termijn van vierentwintig uur de diensten annuleert, worden de kosten voor de
geplande diensten alsnog in rekening gebracht.
4. Annulering van een traject is enkel schriftelijk mogelijk door de klant. Tot veertien dagen
voorafgaand aan de startdatum is de annulering kosteloos. Voor annulering tussen veertien
en twee kalenderdagen voorafgaand aan de startdatum worden 50% van de kosten in
rekening gebracht, bij annulering binnen twee kalenderdagen voorafgaand aan de
overeengekomen startdatum worden de kosten van het gehele traject in rekening gebracht.
5. Indien de klant in andere gevallen door annulering van de overeenkomst de geplande
diensten annuleert voorafgaand aan de startdatum, is de dienstverlener gerechtigd om een
schadevergoeding te vorderen op de klant voor geplande afspraken en inspanningen die in
lijn waren met de opdracht.
6. Indien de klant na aanvang van de overeengekomen werkzaamheden cq. het traject, de
samenwerking niet verder voort wenst te zetten, wordt in overleg tussen klant en
dienstverlener gekeken naar een passende oplossing. Indien geen passende oplossing
gevonden wordt en klant directe annulering wenst, behoudt dienstverlener zich het recht
om een schadevergoeding te vorderen op de klant voor geplande afspraken en inspanningen
die in lijn waren met de opdracht en zijn vergoedingen voortvloeiend uit de reeds verrichte
werkzaamheden direct opeisbaar voor de dienstverlener.
7. Indien dienstverlener voortijdig de overeenkomst annuleert, maakt deze dit tijdig kenbaar
aan klant en worden al verrichte diensten en werkzaamheden in rekening gebracht.
Dienstverlener kan met klant kijken naar een alternatieve dienstverlener.

Artikel 6 Prijzen, tarieven en betalingen

A. Diensten en werkzaamheden
1. De tarieven voor de diensten zijn inclusief btw en exclusief reiskosten a vijfendertig cent
per kilometer vanaf een afstand van vijfentwintig kilometer, en andere extra onvoorziene kosten welke voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht, tenzij door de dienstverlener
anders vermeld.
2. De dienstverlener behoudt zich het recht om ten alle tijden de tarieven te wijzigen. De
dienstverlener informeert de klant tijdig over doorgevoerde wijzigingen.
3. De dienstverlener is gerechtigd om een aanbetaling te verzoeken voor de te leveren
diensten. Het resterende bedrag zal maandelijks na het uitvoeren van de diensten in
rekening gebracht worden, tenzij anders overeengekomen wordt door klant en
dienstverlener. In overleg met dienstverlener is betaling in termijnen mogelijk.
4. Door het aangaan van een overeenkomst van opdracht met de dienstverlener, behoudt
dienstverlener het recht op betaling van alle geleverde diensten.
5. Betaling van facturen dient door de klant binnen veertien kalenderdagen te geschieden,
tenzij bij uitzondering schriftelijk anders overeen is gekomen.
6. Indien de klant in gebreke blijft tot een tijdige betaling van de facturen van de
dienstverlener, komen alle kosten welke naar redelijkheid gemaakt dienen te worden om
deze betalingen bij de klant te innen, voor rekening van de klant.
7. Indien de dienstverlener voor een bepaald product of dienst een actietarief hanteert, kan
dit niet gecombineerd worden met andere producten of diensten waarvoor een actietarief
geldt.

B. Producten
1. Alle prijzen in de webshop van Maatwerk met zorg zijn in de valutasoort Euro’s en inclusief
21% BTW en de vermelde verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk
overeengekomen. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2. Betaling van het product geschiedt volgens de aangegeven betalingsmethode en
vermelde leveringsvoorwaarden van Maatwerk met zorg.
3. Indien het product niet betaald wordt, kan niet overgegaan worden tot levering en
verzending van het product.
4. Indien in de webshop voor een bepaald product een actietarief gehanteerd wordt, kan dit
niet gecombineerd worden met andere producten waarvoor een actietarief geldt.

Artikel 7 Levering(en) en Herroepingsrecht

A. Levering(en)
1. Levering van het product vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien het product niet
voorradig is, kan niet overgegaan worden tot levering en verzending.
2. Het product wordt geleverd overeenkomstig met de vermelde productspecificaties (en
indien van toepassing productfoto’s).
3. Leverancier van het product spant zich overeenkomstig met de regels van een koop op
afstand het product, na ontvangst van de bestelling en betaling, zo snel mogelijk en
tenminste binnen 30 kalenderdagen te verzenden. Indien dit niet mogelijk is zal de
leverancier contact met klant opnemen.
4. Leverancier van het product heeft aan de leveringsplicht voldaan wanneer de bestelling op
het adres van de klant is afgeleverd.
5. De bij het product vermelde levertijden zijn indicatief en hier kunnen geen rechten aan
ontleend worden.

B. Herroepingsrecht
1. Onder dit subartikel worden de bepalingen besproken welke van toepassing zijn op het
herroepingsrecht, welke gedefinieerd kan worden als de mogelijkheid voor de klant om
binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
2. Bij aankoop van een product in de webshop van Maatwerk met zorg, heeft de klacht
overeenkomstig de wet recht op herroepingsrecht. De herroepingstermijn van veertien
kalenderdagen vangt aan op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien
de klant na afloop van deze termijn de geleverde producten niet retour gezonden heeft aan
de klantenservice van Maatwerk met zorg, kan de koop niet meer ontbonden worden.
3.Alvorens de klant overgaat tot retourzending van het product, dient deze schriftelijk aan de
leverancier van het product kenbaar te hebben gemaakt via info@kieskeurige-eters.nl zich
te willen beroepen op het herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn van veertien
kalenderdagen na aflevering van het product.
4. Terugzending van de geleverde producten dient te geschieden in originele en
onbeschadigde staat.
5. De geretourneerde bestelling moet op of voor de veertiende werkdag na ontvangst van de
bestelling terug zijn bij de klantenservice van Maatwerk met zorg. De klant dient te bewijzen
dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een
verzendbewijs. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en
risico van de klant.
6. Indien het product bij aankomst bij de klantenservice van Maatwerk met zorg beschadigd
retour gezonden blijkt te zijn, wordt niet overgegaan tot een terugstorting van de
aanschafkosten van het product.
7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten of materialen welke op maat zijn
gemaakt voor de klant.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat tijdens of voortvloeit uit
diensten of werkzaamheden welke verricht worden voor of producten die geleverd worden
aan de klant, tenzij schade voortvloeit uit opzettelijkheid of bewuste nalatigheid.
2. De dienstverlener is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het voortvloeien van
schade of uitblijven van beoogd resultaat van de klant, uit het niet of incorrect opvolgen van
adviezen of aanwijzingen van dienstverlener of verkeerd gebruiken van het product door
klant.
3. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadigingen van
persoonlijke eigendommen van de klant bij uitvoering van diensten of werkzaamheden op
locatie van klant.
4. De dienstverlener onthoudt zich van garanties op genezing, daar de dienstverlener niet als
medisch deskundige beschouwd kan worden.
5. Indien de dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan de klant, bedraagt de
schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd, danwel het
bedrag dat door de dienstverlener bij de klant in rekening is gebracht in de zes maanden
voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

Artikel 9 Eigendomsrechten

1. Eigendomsrechten voor teksten en afbeeldingen binnen de door de dienstverlener
verstrekte informatiebronnen zoals de website, werkboeken, plannen, verslagen en
anderzijds gecreëerde materialen of producten berusten bij de dienstverlener.
2. Het is de klant niet toegestaan de teksten, afbeeldingen, documenten, verslagen, plannen,
werkboeken, materialen en producten zoals beschreven in artikel 9.1. te vermenigvuldigen,
openbaar te maken of te delen met derden zonder dat hier voorafgaand schriftelijke
toestemming voor is verleend door de dienstverlener.
3. Indien de klant of derden beslag willen leggen op de onder eigendomsrecht
voorbehoudende geleverde teksten, afbeeldingen, documenten, verslagen, plannen,
werkboeken, materialen of producten, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen
gelden, dan zijn de betreffende klant of derden verplicht de dienstverlener zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Indien tijdens een dienst of traject blijkt dat video-opnames aanvulling bieden voor het
inzicht van de klant, zal dienstverlener in contact met de klant hiervoor toestemming vragen.
De opnames zullen na het bespreken van de beelden verwijderd worden door de
dienstverlener en mogen door de klant niet gedeeld worden met derden.

Artikel 10 Geheimhouding

1. Klant en dienstverlener zijn door het aangaan van de overeenkomst van opdracht zich
ervan bewust en verplicht tot het geheim houden van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van de uitvoering van de overeenkomst hebben gedeeld en verkregen.
2. Voor het delen van informatie met derden zoals artsen of andere therapeuten wordt door
de klant of dienstverlener voorafgaand aan deze informatiedeling schriftelijk toestemming
gevraagd aan de betreffende andere partij.

Artikel 11 Klachten

1. De klant dient klachten over facturen, producten of verrichte diensten door de
dienstverlener, binnen veertien kalenderdagen na het ontvangen van factuur of verrichting
van diensten schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven kenbaar te maken aan de
dienstverlener. De dienstverlener draagt binnen een termijn van veertien kalenderdagen,
gerekend vanaf datum ontvangst klacht, zorg voor een schriftelijke reactie aan de klant.
2. Indien de klant buiten de termijn van veertien kalenderdagen melding maakt van klachten
over facturen of verrichte werkzaamheden door de dienstverlener, vervalt het recht op
herstel of schadevergoeding.
3. De dienstverlener gaat er in beginsel van uit dat een passende oplossing wordt gevonden
in onderling overleg tussen klant en dienstverlener.
4. Enkel indien de dienstverlener en de klant na uiterste inspanningen niet tot een passende
oplossing zijn gekomen, kan beroep worden gedaan op een rechter om het onderlinge
geschil te beslechten. Het geschil zal berecht worden in de plaats van inschrijving van Kamer
van Koophandel van de dienstverlener.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 01-03-2022.